Inkoopvoorwaarden


zipmend GmbH
Große Reichenstraße 27, 20457 Hamburg, Germany

§ 1 Onderwerp en toepassingsgebied

(1)   

Deze inkoopvoorwaarden (hierna te noemen de aankoopvoorwaarden) zijn van toepassing op de contractuele rechtsverhouding tussen zipmend GmbH (hierna te noemen de klant) en haar transportbedrijven (hierna te noemen de opdrachtnemer). Opdrachtnemer verklaart deze Overeenkomst te hebben gelezen, begrepen en aanvaard. Opgemerkt moet worden dat niet-naleving kan leiden tot zware straffen en verhaalsmogelijkheden.

(2)   

Tegenstrijdige voorwaarden van Opdrachtnemer worden uitdrukkelijk tegengesproken.

(3)

Deze overeenkomst is van toepassing op transporten binnen Duitsland, de EU en Zwitserland, Liechtenstein, Noorwegen, Groot-Brittannië, Monaco, San Marino, Gibraltar, Andorra, Servië en Turkije in opdracht  van zipmend GmbH.

§ 2 Rechtsgrondslag

(1)   

Het Duitse recht is van toepassing. Tenzij in deze overeenkomst anders is bepaald, zijn de bepalingen van de ADSp/HGB/GüKG van toepassing op binnenlandse transporten; in het grensoverschrijdende verkeer hebben de CMR's voorrang. Als ADSp of CMR niet van toepassing zijn, is het Duitse recht van toepassing (HGB, GüKG).

(2)   

Tenzij in dwingende wettelijke bepalingen, individuele individuele overeenkomsten of deze koopvoorwaarden anders is bepaald, geldt voor overeenkomsten voor vervoersdiensten, met inbegrip van aanvullende en bijkomende diensten, aanvullend en in deze volgorde in het geval van binnenlands vervoer, het volgende:

i.

Duitsland: de meest recente versie van de Duitse Algemene Voorwaarden voor Expediteurs (ADSp). De ADSp zijn niet van toepassing op transacties met consumenten in de zin van §13 BGB.

ii.

Oostenrijk: de meest recente versie van de Oostenrijkse Algemene Voorwaarden voor Expediteurs (AÖSp).

iii.

Frankrijk: Conditions Générales de Vente (CGV), zoals gewijzigd.

iv.

Verenigd Koninkrijk: BIFA Standard Trading Conditions zoals gewijzigd

v.

Nederland | Fenex Algemene Voorwaarden in hun laatste versie

vi.

België: Algemene Belgische Expeditievoorwaarden in hun laatste versie

vii.

Italië: Condizioni Generali di Trasporto in de nieuwste versie

viii.

Spanien: Algemene voorwaarden voor goederenvervoer over de weg in ihrer jeweils neuesten Fassung

ix.

Zweden: NSAB in de nieuwste versie

x.

Denemarken: Danske Speditørers in hun nieuwste versie

xi.

Finland: Finse Algemene Expeditievoorwaarden in hun laatste versie

xii.

Verenigd Koninkrijk: Algemene vervoers- en logistieke voorwaarden in ihrer jeweils neuesten Fassung

xiii.

Polen: OPWS (General Polish Forwarding Conditions) in ihrer jeweils neuesten Fassung

(3)

De bepalingen van §§ 459, 407 e.v. van het Duitse Wetboek van Koophandel (HGB) (vrachtvervoer) en, in het geval van grensoverschrijdende transporten en binnenlandse transporten die niet in § 2 (2) zijn vermeld, de CMR (Verdrag inzake de overeenkomst tot internationaal goederenvervoer over de weg) eveneens van toepassing, tenzij anders bepaald in deze aankoopvoorwaarden.

(4)

De exclusieve bevoegde rechtbank voor beide partijen is Hamburg.

§ 3 Naleving van de regelgeving

(1)   

Opdrachtnemer garandeert dat hij alle relevante wettelijke bepalingen zal naleven, in het bijzonder - maar niet beperkt tot die volgens de GüKG - en dat hij beschikt over alle vergunningen en autorisaties die nodig zijn voor het transport. De wettelijke rij- en rusttijden en het maximaal toegestane totaalgewicht moeten strikt worden nageleefd. Verder moeten ook de voorschriften voor veilig laden en transport worden nageleefd.

(2)   

De Opdrachtnemer verbindt zich ertoe om alleen gebruik te maken van buitenlandse chauffeurs uit derde landen met de vereiste werkvergunning. Bovendien verbindt hij zich ertoe ervoor te zorgen dat de chauffeur bij elke rit een officieel certificaat met een officieel gewaarmerkte vertaling in het Duits overeenkomstig § 7b (1) zin 2 GüKG bij zich heeft.

(3)   

Opdrachtnemer garandeert tevens dat hij zich bij de uitvoering van deze opdracht zal houden aan de bepalingen van de Wet minimumloon. Indien zij een beroep doet op een onderaannemer, moet zij de onderaannemer verplichten hierop toe te zien en er toezicht op te houden in de zin van de bovenstaande bepaling.

(4)

De opdrachtnemer verklaart dat hij zipmend GmbH volledig en onherroepelijk vrijwaart van alle aanspraken van derden, d.w.z. de overheidsinstanties, de werknemers van de opdrachtnemer, eventuele hulpvervoerders en andere instanties. 

§ 4 Betaalmethoden, wachttijden, adreswijziging

(1)   

Voorwaarde voor betaling is de overlegging van de volledige ontvangstbewijzen van de ontvanger (stempel, leesbare handtekening, indien nodig in gedrukte letters) en de overlegging van een factuur op het adres dat op de transportbon is vermeld, met vermelding van het juiste bedrijfsadres van de Opdrachtnemer in overeenstemming met het Handelsregister en zijn fiscaal nummer/BTW-nummer.

(2)   

Ontvangstbewijzen moeten binnen 5 werkdagen na levering per e-mail naar de ontvanger worden gestuurd. Het is niet mogelijk om een betaling te doen zonder een ontvangstbewijs van de ontvanger. In het geval van een standaardvracht wordt dit punt weggelaten.

(3)      

In dit verband verbindt de Opdrachtnemer zich ertoe de leveringsbewijzen tijdig voor te leggen. Indien  de Opdrachtnemer de leveringsdocumenten te laat indient en de betalingsverwerking tussen de Opdrachtnemer  en de Opdrachtgever daardoor wordt verstoord, wordt de betalingstermijn tussen zipmend GmbH en de Vervoerder met deze betalingstermijn verlengd.

(4)   

Eventuele stilstand of wachttijd wordt gedekt door de overeengekomen vrachtprijs van maximaal 2 uur per laad- en loslocatie. In het geval van een voertuig met een totaalgewicht van minder dan 3,5 ton dekt de overeengekomen vrachtprijs maximaal 1 uur sta- of wachttijd per laad- en losplaats. De aannemer moet de wachttijden laten certificeren op de vrachtbrief.

(5)   

De laad- of lostijd begint bij de aankomst van het voertuig op de laad- of losplaats en eindigt wanneer de afzender/geadresseerde volledig aan zijn verplichtingen heeft voldaan. Als er een specifieke servicetijd is overeengekomen voor de presentatie van het voertuig op de laad- of losplaats, begint de laad- of lostijd niet eerder dan de voor de levering overeengekomen tijd.

(6)   

Bij overschrijding van de inbegrepen stationaire of wachttijden worden deze vergoed met 10 euro per half uur of deel daarvan (voertuigen tot 3,5 ton bruto voertuiggewicht) of 30 euro per half uur of deel daarvan (voertuigen met een bruto voertuiggewicht van meer dan 3,5 ton).

(7)

Indien een van de ophaal- of leveringsadressen minder dan 24 uur voor de eerste ophaaltijd wijzigt (zaterdag, zondag en feestdagen worden niet in aanmerking genomen), wordt het verschil (positief of negatief) in de afstand voor voertuigen van meer dan 3,5 ton toegestaan bruto voertuiggewicht terugbetaald aan de Uitvoerder met 1,50 EUR/km. In geval van wijzigingen die meer dan 24 uur (zaterdag, zondag en feestdagen worden niet in aanmerking genomen) voor de eerste ophaaltijd worden aangebracht, wordt de aannemer niet terugbetaald.

§ 5 Voertuigen

De Opdrachtnemer is verplicht om voertuigen te gebruiken die alleen rijklaar zijn voor de betreffende transportopdracht, die naar behoren zijn geregistreerd bij de registratieautoriteit en die voldoende motorrijtuigenverzekering hebben (groene verzekeringspolis).

§ 6 Laden

(1)   

Opdrachtnemer is verplicht om zelf de ladingzekeringsmiddelen (bv. spanbanden e.d.) ter beschikking te stellen en de lading op eigen verantwoordelijkheid voldoende vast te zetten zodat de bedrijfs- en transportveiligheid te allen tijde gewaarborgd is.

De vervoerder is verplicht de lading adequaat te zekeren (gegarandeerde operationele en transportveiligheid). Elk voertuig moet zijn uitgerust met voldoende ladingzekeringsmiddelen (EN 12195 e.v.): ten minste 5 spanbanden voor voertuigen tot 3,5 t toegestaan totaalgewicht, ten minste 20 spanbanden en 2 spanlatten voor voertuigen met een toegestaan totaalgewicht van meer dan 3,5 ton, evenals voldoende randbeschermers en antislipmatten.

§ 7 Inspectie van de goederen voor het laden

Opdrachtnemer  is verplicht om tijdens het laden aandacht te besteden aan de uiterlijke integriteit van de vervoerde goederen. Geconstateerde schade dient onmiddellijk aan de vervoerder te worden gemeld en op het cognossement te worden vermeld. De aannemer laat de schade medeondertekenen door de afzender. In het geval dat Opdrachtnemer Opdrachtnemer niet onmiddellijk op de hoogte stelt van het gebrek, wordt vermoed dat de lading deugdelijk is verpakt, gemerkt en overhandigd.

§ 8 Gevaarlijke stoffen

Indien nodig garandeert de Vervoerder dat hij beschikt over geldige ADR-vergunningen en geldige cabotagevergunningen (indien nodig voor het vervoer) en dat hij de Klant op verzoek een kopie van de betreffende zal verstrekken.In het geval van het vervoer van  gevaarlijke goederen (ADR) is de Opdrachtnemer ook verantwoordelijk voor de juiste vermelding op de vrachtdocumenten, de juiste etikettering van de lading en voor het dragen van de nodige vervoersdocumenten en de wettelijk conforme markering van het voertuig.

§ 9 Gekoelde goederen

Indien nodig zorgt de vervoerder ervoor dat hij over geschikte koelapparatuur beschikt, inclusief temperatuurregistraties, en stelt hij de klant op verzoek volledige koelprotocollen (temperatuurrecorder) ter beschikking. Alvorens de goederen in ontvangst te nemen, dient Opdrachtnemer na te gaan of de over te nemen goederen voldoende zijn voorgekoeld (de bewijslast ligt bij Opdrachtnemer).

§ 10 GPS, telefonische bereikbaarheid

(1)   

Elk voertuig dat regelmatig voor zipmend GmbH wordt gebruikt, moet zijn uitgerust met een telematica-apparaat (GPS-tracking), waarvan de GEO-coördinaten door zipmend GmbH kunnen worden opgevraagd en verwerkt in het kader van de transportplanning.

(2)   

Bovendien moet elke chauffeur uitgerust zijn met een smartphone en bereikbaar zijn tijdens de werkuren.

§ 11 Niet-levering, pech met het voertuig

(1)   

Als uw voertuig niet ter beschikking wordt gesteld, zal zipmend GmbH een ander, geschikt voertuig ter beschikking stellen, waarvan het verschil in kosten volledig door de Opdrachtnemer moet worden gedragen. Bovendien rekent zipmend GmbH een forfaitaire boete van 250 euro per niet-levering,-.

(2)   

Indien Opdrachtnemer in het kader van een geplaatste transportopdracht een voertuigpech meldt, zal Opdrachtgever een vervangend voertuig regelen. Opdrachtnemer informeert Opdrachtgever onmiddellijk in geval van pech met het voertuig. Opdrachtgever behoudt zich het recht voor om een gebrekkige vracht aan Opdrachtnemer in rekening te brengen, ongeacht of Opdrachtnemer voor de schade verantwoordelijk is.

(3)

Aannemers en opdrachtgevers kunnen het transportcontract kosteloos annuleren tot 24 uur (zaterdag, zondag en feestdagen worden niet in aanmerking genomen) voor de eerste laadtijd.

§ 12 Levertijden, vertragingen

(1)   

De opgegeven levertijden maken integraal deel uit van de transportopdracht. Opdrachtnemer kan dergelijke opdrachten niet aanvaarden wanneer zij niet tijdig kan uitvoeren, rekening houdend met de laad- en lostijden alsmede de wettelijke rij- en rusttijden.

(2)   

Indien er al dan niet te verwijten is aan het transport, dient Opdrachtnemer Opdrachtgever hiervan onverwijld op de hoogte te stellen en instructies te verkrijgen.

(3)   

In afwijking van artikel 19 van het ADSp 2017 en vergelijkbare bepalingen van internationale overeenkomsten, behoudt Opdrachtgever zich het recht voor om een afzonderlijke contractuele boete van maximaal EUR 250,- in rekening te brengen indien niet tijdig wordt gemeld of Opdrachtnemer de instructies niet opvolgt. De contractuele boete kan worden verrekend met de vracht. Aan de bewering van schade wordt hierdoor niet afgedaan.

(4)

De Opdrachtnemer verbindt zich ertoe om de exacte tijden van het laden en lossen zelfstandig door te geven aan zipmend GmbH.

§ 13 Instructies voor de vervoerder

(1)   

Alle belangrijke chauffeursinstructies worden gedocumenteerd in de transportopdracht. Deze moeten integraal naar de vervoerder worden gestuurd. Opdrachtnemer zal zich er volledig van vergewissen dat alle instructies kunnen worden opgevolgd. In geval van twijfel moet onmiddellijk contact worden opgenomen met zipmend GmbH.

(2)   

Aanvullende instructies van de bestuurder over voorgeschreven routes, veilig parkeren, het vervoer van goederen met risico op diefstal en andere vereisten moeten in acht worden genomen.

(3)   

Willekeurige afspraken tussen Opdrachtnemer en opdrachtgevers, laad- of losplaatsen zijn verboden. Adres- of tijdwijzigingen mogen alleen worden doorgevoerd met toestemming van zipmend GmbH.

(4)   

In afwijking van artikel 19 van het ADSp 2017 en vergelijkbare bepalingen van internationale overeenkomsten, behoudt Opdrachtgever zich het recht voor om een afzonderlijke contractuele boete van maximaal EUR 250,- in rekening te brengen indien niet tijdig wordt gemeld of Opdrachtnemer de instructies niet opvolgt. De contractuele boete kan worden verrekend met de vracht. Aan de bewering van schade wordt hierdoor niet afgedaan.

§ 14 Persoonlijke beschermende uitrusting

Elke contractant moet een volledige set "persoonlijke beschermingsmiddelen" bij zich hebben en deze gebruiken zoals voorgeschreven. Deze bestaat uit:

  • Veiligheidshelm met kinband 
  • Gehoorbeschermers 
  • Vest met hoge zichtbaarheid                
  • Werkhandschoenen                
  • Veiligheidsbril
  • Lichaamsbedekkende kleding
  • Veiligheidsschoenen met stalen neuzen
  • Mond- en neusmasker

§ 15 Pallet ruilen

Bij gebreke van een uitdrukkelijk akkoord omvat de aan de Opdrachtnemer gegunde opdracht niet de terbeschikkingstelling en omruiling van pallets of ander laadmaterieel. Tenzij anders overeengekomen, moet de Opdrachtnemer het niet omruilen van pallets documenteren op de vervoersdocumenten (cognossement, CMR of leveringsbon).

§ 16 Gebruik van onderaannemers

(1)   

Indien de Opdrachtnemer de overeengekomen diensten niet zelf, maar via een derde verleent, dient de Opdrachtnemer zipmend GmbH hiervan vooraf op de hoogte te stellen.

(2)   

zipmend GmbH heeft het recht om het gebruik van de derde partij te weigeren voor zover er een legitiem belang is. Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat deze derde en alle andere plaatsvervangende agenten zich houden aan de wettelijke vereisten en deze Algemene Voorwaarden. Mocht zipmend GmbH schade lijden als gevolg van het niet nakomen van de bovengenoemde verplichtingen, dan is de opdrachtnemer verplicht deze te vergoeden.

§ 17 Aansprakelijkheid

Opdrachtnemer verklaart te beschikken over een geldige polis burgerlijke aansprakelijkheid conform de norm van de West-Europese markt en bezorgt Opdrachtgever uiterlijk aan het begin van elk jaar een actueel exemplaar, inclusief een bevestiging van de verzekeraar dat de verzekeringspremie is betaald. De dekking van de polis omvat ten minste de aansprakelijkheid volgens de laatste versie van ADSp, het Duitse Wetboek van Koophandel (HGB) (§§ 407 e.v. HGB incl. aansprakelijkheidscorridor tot 40 SDR/kg) en de CMR (incl. art. 29 CMR) met gebruikelijke marktlimieten en het bovengenoemde toepassingsgebied (inclusief cabotages indien van toepassing). In afwijking van de wettelijke bepalingen wordt voor nationale transporten in Duitsland en Oostenrijk een maximaal aansprakelijkheidsbedrag van maximaal 40 SDR/kg brutogewicht overeengekomen.

§ 18 Aansprakelijkheid onderaannemer

In het kader van de wet op de bescherming van pakketkoeriers die op 24 oktober 2019 door de Bondsdag is aangenomen, bevestigt de vervoerder dat de socialezekerheidsbijdragen altijd correct zijn betaald. Een overeenkomstige schriftelijke bevestiging van de zorgverzekeraar of werkgeversaansprakelijkheidsverzekering wordt ten minste eenmaal per kwartaal aan de cliënt ter beschikking gesteld (goedkeuringscertificaat).

§ 19 Bescherming van de klant

(1)   

De Opdrachtnemer, alsmede de chauffeur en andere door hem tewerkgestelde medewerkers, verbinden zich ertoe de namen van klanten, klantenlijsten of andere klantgerelateerde gegevens niet voor eigen bedrijfsdoeleinden te gebruiken of door te geven aan derden. Tegelijkertijd is het de contractpartner verboden om direct of via medewerkers of indirect via derden zakelijk contact met de klanten aan te gaan. Alle ontvangen documenten en informatie moeten vertrouwelijk worden behandeld gedurende de geldigheidsduur van de Klantbeschermingsovereenkomst.

(2)   

Deze verplichting blijft bestaan tijdens de samenwerking tussen de partijen en tot meer dan 3 jaar na beëindiging ervan.

(3)   

In geval van overtreding wordt een contractuele boete van 5.000 euro per geval geacht te zijn overeengekomen. Het is mogelijk om een mogelijk hogere schade te claimen.

§ 20 Gegevensverwerking en -opslag

Zipmend GmbH heeft het recht om gegevens die zipmend GmbH van opdrachtnemers heeft ontvangen in het kader van de zakelijke relatie in de zin van de federale wet op de gegevensbescherming te verwerken en op te slaan.

§ 21 Taal van het contract

De taal van het contract is zowel Duits als Engels. Er zijn een Duitse en een Engelse versie van deze Algemene Aankoopvoorwaarden. In geval van interpretatieproblemen, dubbelzinnigheden en tegenstrijdigheden prevaleert de formulering van de Duitse versie.

§ 22 Slotbepalingen

Indien een bepaling van deze Aankoopvoorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar is of wordt, heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen van deze overeenkomst. Integendeel, de betrokken bepaling moet worden vervangen door een regeling die de oorspronkelijke bepaling economisch zo dicht mogelijk benadert.