zipmend Express Logo
Kwaliteitsborging bij zipmend express

Ma-Vr 7-20 uur: +31 8000 200 983
of mail@zipmend.com

Vrachtwagen transport - nieuw bij zipmend

Algemene voorwaarden

Deze overeenkomst is beschikbaar in verschillende talen. In het geval van interpretatie- en inconsistenties is de Duitse variant doorslaggevend.
Algemene voorwaarden
zipmend GmbH
Große Reichenstraße 27, 20457 Hamburg, Duitsland
voor de verzending van omvangrijke goederen en gepalletiseerde zendingen

1 Toepassingsgebied

1.1

Deze algemene voorwaarden (hierna “GTC” genoemd) regelen de contractuele juridische relatie tussen zipmend GmbH (hierna “zipmend” genoemd) en haar cliënten (hierna “de klant” genoemd). Zij zijn van toepassing op de inzameling, het vervoer en de levering van omvangrijke goederen en gepalletiseerde zendingen (hierna “zendingen” genoemd) overeenkomstig de prijscalculators in het kader van de domeinen zipmend.com en app.zipmend.com (in het volgende overzicht prijs/prestatie).

Tegenstrijdige voorwaarden van de klant worden uitdrukkelijk tegengesproken.

1.2

Voor zover niets anders is bepaald door dwingende wettelijke bepalingen, individuele individuele overeenkomsten of deze GTC, worden contracten voor vervoersdiensten, met inbegrip van aanvullende en aanvullende diensten, aangevuld met de Algemene Duitse vrachtexpedities (ADSp) in hun huidige versie en de bepalingen van de afdelingen 459, 407 ff. HGB op het vrachtcontract. Het ADSp is niet van toepassing op transacties met consumenten in de zin van artikel 13 van het Duitse Burgerlijk Wetboek (BGB).

1.3

De bepalingen van sectie 407 et seq. Naast de Duitse handelscode (vrachtactiviteiten) en, in het geval van grensoverschrijdend vervoer, de CMR (Convention on the Contract of Carriage in International Road Freight Transport), tenzij in deze GtC anders is bepaald.

1.4

Indien de klant als klant een bedrijfsnaam aangeeft, wordt ervan uitgegaan dat dit geen consument is in de zin van artikel 13 van het Duitse Burgerlijk Wetboek (BGB).

2 Beschrijving van de service

2.1

In samenwerking met de aangesloten systeempartners neemt zipmend de inzameling, het transport en de levering over van zendingen binnen de Bondsrepubliek Duitsland, de landen van de Europese Unie, Zwitserland, Liechtenstein, Monaco, Andorra, Gibraltar, het Verenigd Koninkrijk en Noorwegen.

2.2

De inzameling van de verzending(en) vindt ongeveer op een uitdrukkelijk overeengekomen tijd of periode plaats op het door de klant opgegeven adres. De zendingen worden overgenomen “van de stoeprand”, tenzij uitdrukkelijk anders bevestigd door zipmend. Er wordt slechts één afhaalactie en één afleverpoging tegelijk uitgevoerd. De toegestane afmetingen en gewichten zijn beschreven in het prijs-prestatieoverzicht.

2.3

Elimineert

2.4

De levering geschiedt aan de geadresseerden die op de zending zijn vermeld door levering, tegen de handtekening van de ontvanger. De verzendende klant stemt ermee in dat de levering ook kan plaatsvinden aan een andere persoon, die er naar gelang van de omstandigheden van kan worden aangenomen dat hij het recht heeft om de zending te accepteren (vervangende levering).

Andere in lid 1 bedoelde personen zijn leden en werknemers van het huishouden van de ontvanger aanwezig, met name in de gebouwen van de geadresseerde (ontvanger), derden die gerechtigd zijn deze te ontvangen door middel van schriftelijke toestemming van de geadresseerde, en directe buren van de geadresseerde. Als een buurtheffing wordt betaald, ontvangt de klant een meldingsmail met een gekwalificeerde melding over het tijdstip en de plaats van levering.

2.5

Zipmend is, mits de zending wordt overhandigd op laadhulpmiddelen (pallet, rooster doos, enz.) is niet verplicht om het te ruilen voor lege pallets, rooster dozen etc. bij de ontvanger. Er is geen repatriëringsverplichting van zipmend, tenzij een dergelijke verlaging afzonderlijk is overeengekomen en een afzonderlijke vergoeding is overeengekomen voor de aanname van het wisselkoersrisico en voor het retourvervoer. Artikel 812 van het Duitse Burgerlijk Wetboek (BGB) is in dit verband niet van toepassing.

2.6

Indien de zending niet kan worden opgehaald of geleverd op de beschreven wijze, wordt de zending geacht niet te kunnen worden geleverd (bv. een vrachtgewicht van meer dan 31 kg, geen geboekte hefplatformvoertuig en geen laad- of lossteun beschikbaar). De klant wordt telefonisch of in tekstvorm op de hoogte gebracht door zipmend. De klant kan ook verdere afhaal- of afleverpogingen in opdracht geven, de kosten hiervoor zijn afhankelijk van de overzichtsprijs/prestatie. De contractueel verschuldigde wachttijd voor laden en lossen of om andere redenen is beperkt tot een totaal van 60 minuten, in afwijking van clausule 11.2 ADSp 2017. Elk extra uur dat gestart is, wordt aan de klant in rekening gebracht met € 30,- (plus BTW).

2.7

Ook als niet-leverbaar beschouwd zijn zendingen met onjuiste adressering, voor zover het juiste adres niet met redelijke inspanning kan worden bepaald door zipming, en zendingen waarvan de aanvaarding wordt geweigerd, evenals zendingen die niet worden opgehaald door de ontvanger bij een systeempartnerkantoor binnen de opgegeven termijn van het verzoek.

2.8

Niet-leverbare zendingen worden door zipmend naar de klant vervoerd. Indien de klant weigert de zending terug te nemen, heeft de klant het recht om de zending op zijn kosten te verkopen op zijn eigen keuze, onder meer om de zending te verkopen of te vernietigen overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Als de klant niet kan worden geïdentificeerd, heeft de klant het recht om de zending te openen om de identiteit van een klant te bepalen. Als de identiteit van een klant of afzender wordt vastgesteld door de opening, zipmend ofwel verzamelt de instructies van de klant of vervoert de zending op kosten van de klant, tenzij het een zending met gevaarlijke inhoud. In het geval van zendingen met gevaarlijke inhoud heeft zipmend het recht om de zending te vernietigen of te verkopen op kosten van de klant. Als er geen klant of afzender kan worden geïdentificeerd, kan de inhoud worden geritst in overeenstemming met sectie 419 para. 3 HGB ook vernietigen of verkopen. Eventuele schadeclaims van de klant blijven onaangetast.

2.9

Indien de klant het transport annuleert, heeft een derde van de overeengekomen vracht recht op factuur (artikel 288, paragraaf 2. 2 nr. 2). Als het voertuig zich al bij het laadpunt bevindt en er een wachttijd is, is de wachttijd gerecht om te worden berekend volgens 2,6 bovenop de een derde van de overeengekomen vracht.

3 Contractuele relatie

3.1

Een vervoersbevel (verzoek van de klant om sluiting van een vervoersovereenkomst) geschiedt overeenkomstig punt 1. 2.2 door online te boeken onder zipmend.com of app.zipmend.com, per e-mail te bestellen met bijbehorende bevestiging door zipmend (bevestiging van e-mailtransport) of het overhandigen van een voorwaardelijke zending.

3.2

Instructies die door de klant na levering van een zending worden gegeven, hoeven niet in acht te worden genomen. Voor zover zipmend de ontvanger de mogelijkheid biedt om de plaats en het tijdstip van levering in het kader van zijn eigen diensten te bepalen, verschilt het relevante instructie- en vervreemdingsrecht over de zending van afdeling 418 para. 2 HGB aan de ontvanger vóór de eerste leveringspoging. Bovendien zijn de afdelingen 418 (1) tot en met 5 en 419 Van de Duitse Handelscode (HGB) niet van toepassing.

3.3

Zendingen voldoen niet aan de voorwaarden van de sectie. 4. deze GtC of de toelaatbare afmetingen en gewichten die zijn vermeld in de overzichtsprijs/prestatie of de toepasselijke voorschriften voor verpakking (punt 7 quater) en etikettering (punt 7 ter), zipmden ontkent het vervoer.

Indien een dergelijke zending toch in het systeem van zipmend komt, heeft zipmend het recht om te allen tijde te stoppen met verder vervoer of een volgende redelijke extra vergoeding van de klant in rekening te brengen. Als de klant weigert een dergelijke extra vergoeding te betalen of er redelijke redenen zijn om aan te nemen dat de overgenomen zending een niet-voorwaardelijke zending is in overeenstemming met sectie. 4. deze ALGEMENE Voorwaarden handelen, de zending is zipmen gerechtigd om de zending terug te sturen of klaar te zijn voor het ophalen door de klant. In het geval van een dergelijke terugkeer heeft zipmend het recht om een passende vergoeding in rekening te brengen ter hoogte van ten minste een derde van de overeengekomen vergoeding als compensatie voor de kosten. De klant heeft het recht om een veel lagere inspanning van zipmend te bewijzen.

3.4

zipmend heeft het recht om informatie over de inhoud van de zending(en) bij de klant op te vragen om te bepalen of de zendingen voorwaardelijk zijn, zelfs nadat de zending(en) is overgenomen. Als de klant weigert de informatie te verstrekken of als de informatie niet op tijd kan worden onderzocht, is zippen redelijk als er redelijke redenen zijn om aan te nemen dat het een niet-voorwaardelijke zending is, met name een zending die in strijd is met de sectie. 4.2.1 tot en met 4.2.11 schendt deze GtC, die deze uitzending op de inhoud ervan mag onderzoeken.

3.5

Beëindiging van de contractuele relatie door de klant na overhandiging van de zending(en) aan zipmend is uitgesloten.

3.6

De leveringsorder is geldig bij levering aan de ontvanger in overeenstemming met punt 2.4. of punt 2.5. van deze Algemene Voorwaarden.

3.7

Zipmend’s aanbiedingen zijn uitsluitend gericht op natuurlijke personen met onbeperkte wettelijke rechten en rechtspersonen.

3.8

De promotie van producten en diensten via de website van Zipmend is slechts een uitnodiging om een aanbod van de klant in te dienen (invitatio ad offerendum). Een wederzijds contract wordt alleen gesloten door een afzonderlijke bevestiging van aanvaarding per e-mail door zipmend te sturen. zipmend behoudt zich het recht voor om te weigeren om een contract te sluiten op de internetpagina’s van zipmend zonder opgave van redenen. Als er niet voldoende kredietwaardigheid (beter of gelijk aan “3.2” bij Creditsafe of beter of gelijk aan “Medium High Risk” bij Coface) voor de betaling op rekening, zipmend heeft het recht om het vervoer leeg te laten lopen tot de volledige betaling, ondanks de bevestiging van de aanvaarding. Wij informeren de klant binnen 2 uur telefonisch of in tekstvorm tijdens zijn kantooruren (ma-vr 7.00-20.00 uur, behalve feestdagen).

3.9

Door zijn aanbod in te dienen, verklaart de klant kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en, indien van toepassing, verdere productspecifieke of servicespecifieke vereisten op de internetpagina’s van zipmend.

4 Voorwaardelijke zendingen

4.1

zipmend vervoert zendingen die voldoen aan de toepasselijke overzichtsprijs/prestatie, evenals de toepasselijke voorschriften voor verpakking (sectie 7c) en markering (nummer 7b) en overschrijden niet de volgende waarden:

 • 5.000,00 EUR per zending voor consumenten in de zin van artikel 13 van het Duitse Burgerlijk Wetboek (BGB)
 • EUR 45.000,00 per zending voor alle andere klanten

4.2

Niet geaccepteerd:

4.2.1

Zendingen waarvan het vervoer in strijd is met wettelijke of officiële verboden, waarvan het vervoer of de opslag onderworpen is aan nationale of internationale voorschriften inzake gevaarlijke goederen (tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, bijvoorbeeld door het vervoer van gevaarlijke goederen);

4.2.2

zendingen waarvan het vervoer aan bijzondere voorwaarden is onderworpen, met name onder bijzondere buitenlandse, invoer- of douanebepalingen van een doorvoer- of bestemmingsland (tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, bijvoorbeeld met inklaringsvoorschriften);

4.2.3

Zendingen met onvoldoende verpakking, met name zendingen die niet voldoen aan de verpakkingsvoorschriften (punt 7 quater) en etikettering (punt 7 ter), alsmede zendingen met vloeibare inhoud, voorzover zij niet zonder breuk zijn verpakt en tegen lekkage zijn beschermd;

4.2.4

zendingen van uitzonderlijke of moeilijk te schatten waarde, zoals kunstwerken, unieke voorwerpen, postzegels, overdraagbare commerciële effecten, effecten, edele metalen, edelstenen, industriële diamanten, horloges, geld, krediet- en precincatorkaarten (bijv. telefoonkaarten) en andere geldige betaalmiddelen;

4.2.5

zendingen die tijdens het vervoer een speciale behandeling nodig hebben (bijvoorbeeld bederfelijke of schadelijke goederen die bijzonder beschermd zijn tegen blootstelling aan hitte of koude); opknoping coning) (tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, bijvoorbeeld voor temperatuurgecontroleerde transporten);

4.2.6

zendingen die levende dieren en delen of stoffelijke resten van dieren of mensen bevatten;

4.2.7

zendingen die naar hun uiterlijke aard of inhoud personen of schade aan materiële goederen en andere zendingen in gevaar kunnen brengen;

4.2.8

Zendingen waarbij het door de klant aangewezen afhaaladres of afleveradres ongeschikt is of alleen in onevenredige moeilijkheden kan worden bereikt of waarvoor speciale kosten of veiligheidsmaatregelen nodig zijn voor de levering of levering ervan, zullen geen eiland- of bergafnemers/leveringen worden gemaakt;

4.2.9

Zendingen die zijn gericht zijn een postvakadres, pakstation of groothandelspostcode. Informatie over het ontwerp van het adres is te vinden in de toepasselijke verpakkingsvoorschriften (punt 7c) en markering (nummer 7b) van zendingen.

4.2.10

Elk type zending dat olie, benzine of smeermiddelen bevat en niet goed wordt geloosd, en er mogen geen resterende hoeveelheden uit de buitenverpakking komen.

4.2.11

Zendingen, het verplaatsen van goederen/persen. effecten in de zin van artikel 451 van de Duitse handelscode (HGB).

4.2.12

Brieven in de zin van de Postwet (maar geen koerierszendingen – > toegang tot de individuele zending op elk gewenst moment) is mogelijk.

5 Prijzen

5.1

De te betalen vergoeding wordt bepaald door het huidige prijs-prestatieoverzicht.

5.2

De te betalen vergoeding, inclusief eventuele toeslagen, moet binnen 14 dagen worden betaald indien de kredietwaardigheid overeenkomt. In geval van betaling via de partner Paypal wordt de zending vooraf betaald. Afwijkingen hiervan moeten expliciet worden bevestigd door het in tekstformulier te zippen voordat het transport wordt uitgevoerd.

5.3

Eventuele douanerechten, invoerrechten en uitvoerrechten worden bij de ontvanger geïnd. Indien de ontvanger deze niet betaalt, wordt dit beschouwd als een weigering om de zending te aanvaarden.

5.4

Elimineert

5.5

In het geval van niet-volledige betaling door de klant, behoudt zipmend zich het recht voor om de dienst in verband met de dienst of het product te weigeren.

5.6

In geval van blijvende niet-betaling van openstaande facturen, behoudt zipmend zich het recht voor om een incassodienstverlener of een advocaat in te schakelen. De daaruit voortvloeiende gerechtskosten (met name gerechtskosten, kosten van de handhavingsinstanties, onderzoekskosten, enz.

6. Aufrechnung, Zurückbehaltung

Voor vorderingen die voortvloeien uit de vervoersovereenkomst en de daarmee verband houdende niet-contractuele vorderingen is verrekening of bewaring alleen toegestaan met onbetwiste tegenvorderingen die verschuldigd zijn en die wettelijk zijn vastgesteld of klaar voor besluitvorming. Het bezwaar tegen de niet-vervulde overeenkomst blijft onaangetast.

7 Aansprakelijkheid

7.1

Voor zover in deze GtC of tussen zipmend en de klant niets anders uitdrukkelijk is bepaald, is zipmend alleen aansprakelijk overeenkomstig de laatste versie van de ADSp of artikel 407ff van de Duitse handelscode (HGB), met name artikel 425 ff. HGB, in het geval van grensoverschrijdend vervoer, overeenkomstig artikel 17 ff. Cmr.

7.2

in geval van verlies of schade aan een overbrenging is de klant slechts aansprakelijk voor de omvang van de directe schade die kenmerkend is voor het contract tot aan de wettelijke aansprakelijkheidsgrenzen.

7.3

Indien de klant een niet-voorwaardelijke zending (zie punt 4) zonder uitdrukkelijk en schriftelijk voor vervoer heeft overgedragen en als schade aan de zending voortvloeit uit het gebrek aan geschiktheid van de zending, wordt ten gunste van de vervoerder ervan uitgegaan dat de schade door dit gevaar is veroorzaakt. De bijzondere gronden voor disclaimer of disclaimer op grond van artikel 425 para. 2, 426 en 427 HGB of in het geval van grensoverschrijdend vervoer in het kader van art. 17 CMR blijven onaangetast.

7.4

De klant of ontvanger meldt uiterlijk op het moment van levering van de zending een extern herkenbare schade, een onherkenbare schade binnen 7 dagen na levering, elk met duidelijke markering van de schade. Anders wordt aangenomen dat de zending volledig en intact is afgeleverd.

7.5

Een totaal verlies wordt verondersteld als een zending niet binnen 20 dagen, internationaal, binnen 20 dagen na aanvaarding voor levering bij nationale levering is geleverd. Een schriftelijk bewijs van levering met de handtekening van de ontvanger ontlast zipmend van de aansprakelijkheid voor de totale verliezen. De handtekening van een ontvanger in digitale vorm en de reproductie ervan wordt ook erkend als bewijs van levering.

7.6

Bovendien kan alleen de klant vorderingen die voortvloeien uit de overeenkomst indienen als een contractuele partner van zipmend op vertoon van het leveringsbewijs. Sectie 421 para. 1 p. 2 HGB wordt in dit verband kwijtgescholden.

7.7

Alle vorderingen van de klant zijn verjaard overeenkomstig artikel 439 van de Duitse handelscode (HGB) of in het geval van grensoverschrijdend vervoer overeenkomstig art. 32 CMR. Voor zover het vorderingen betreft die niet onderworpen zijn aan de bepalingen van de vrachtovereenkomst overeenkomstig de Duitse handelscode (HGB) of in het geval van grensoverschrijdend vervoer door de CMR, zijn de wettelijke verjaringstermijnen van toepassing. De verjaringstermijnen van artikel 439 van de Duitse handelscode (HGB) of art. 32 CMR zijn evenwel van toepassing op vorderingen die voortvloeien uit onrechtmatige aansprakelijkheid van zipmend.

7.8

De klant is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door niet-voorwaardelijke zendingen, hetzij rechtstreeks of als gevolg van het gebruik van derden. Dit geldt alleen voor een bestelling van een consument als de klant in gebreke is gebleven.

7.9

Indien de ontvanger geen extra kosten (douanerechten, invoerrechten, invoerrechten en uitvoerrechten) betaalt die in het kader van de levering zijn gemaakt, vergoedt de afnemer de kosten van de teruggave van de geweigerde zending, vermeerderd met de extra gemaakte kosten.

7.10

De klant is aansprakelijk voor alle gevolgen van een illegaal grensoverschrijdend vervoer en overtredingen van buitenlandse, import- of douanevoorschriften.

7.11

zipmend is vrijgesteld van aansprakelijkheid voor zover het verlies, de schade of de overschrijding van de leveringsperiode te wijten is aan onvoldoende verpakking (sectie 7c) of markering (nummer 7b) door de afzender of klant. De wettelijke uitsluitingen van aansprakelijkheid zijn van toepassing (met name artikel 426 f van de Duitse handelscode (HGB), art. 17 CMR).

7.12

Zipmend is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door transportcontracten van inzameling tot levering van zendingen met SDR 8,33 voor elke kilogram van het brutogewicht van de zending (artikel 431 van de Duitse handelscode (HGB, art. 23 CMR). Op verzoek en schriftelijk verzoek van de klant kan de aansprakelijkheid voor intra-Duitse transporten worden verhoogd tot maximaal 40 SDR/kg (aansprakelijkheidsgang volgens HGB).

7.13

De aansprakelijkheid voor overschrijdingen van levertijden is beperkt tot drie maal (artikel 431 sec. 3 HGB) voor nationaal (binnen Duitsland) goederenvervoer en voor het eenvoudige vrachtvervoer (art. 23 sec. 5 CMR) voor grensoverschrijdend goederenvervoer.

7.14

Indien alleen afzonderlijke verpakkingen of delen van de zending zijn verloren of beschadigd, wordt het maximale aansprakelijkheidsbedrag berekend op basis van het brutogewicht van de gehele zending, indien de gehele zending is gedevalueerd of op het gedevalueerde deel van de zending, indien slechts een deel van de zending is gedevalueerd.

7.15

Aansprakelijkheid voor schade aan verpakkings- of laadapparatuur is over het algemeen uitgesloten. Dit geldt ook voor dozen of dergelijke, als ze niet bovendien volledig waren verpakt.

7.16

Zipmend is niet aansprakelijk voor verliezen of schade aan zendingen of voor overschrijdingen van de levertijd, die het gevolg zijn van omstandigheden die, ondanks de grootst mogelijke zorg van een gewone handelaar, niet kunnen worden vermeden en waarvan hij de gevolgen niet kon voorkomen.

8 Gegevensopslag

8.1

Alle persoonsgegevens worden behandeld door zipmend in overeenstemming met de wettelijke bepalingen, met name de AVG en de Federal Data Protection Act.

8.2

zipmend wijst erop dat zipmend gebruik maakt van derden (onderaannemers) om de diensten van derden uit te voeren. Om de met de klant gesloten contracten uit te voeren, is de autorisatie gemachtigd om persoonsgegevens aan deze derden te verstrekken voor zover dat nodig is.

8.3

Zipmend of haar onderaannemers gebruiken elektronische middelen om de juiste levering te bewijzen en slaan daarom de gegevens met betrekking tot de dienst op, bijvoorbeeld de gedigitaliseerde vorm van de handtekening, datum en levertijd van de ontvanger, voor verificatiedoeleinden.

9 Intrekkingsinstructies voor consumenten in de zin van artikel 13 van het Duitse Burgerlijk Wetboek (BGB)

Terugtrekking

U heeft het recht om binnen 14 dagen zonder opgave van reden uit dit contract te trekken.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, dient u zipmend door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld per brief, fax of e-mail) op de hoogte te stellen van de beslissing om zich uit dit contract terug te trekken. U het bijgevoegde modelformulier gebruiken, maar het is niet verplicht.

Om aan de wachttijd te voldoen, volstaat het dat u vóór het verstrijken van de wachttijd de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht toestuurt.

Gevolgen van intrekking

Als u zich uit dit contract terugtrekt, vergoeden wij u alle van u ontvangen betalingen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van extra kosten die voortvloeien uit uw keuze voor een ander type levering dan de goedkoopste standaardlevering die door ons wordt aangeboden), zonder bekendgemaakt en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop we een melding ontvangen van de intrekking van dit contract. Voor deze terugbetaling gebruiken we hetzelfde betaalmiddel als u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij u uitdrukkelijk anders hebt ingestemd; in geen geval worden er kosten in rekening gebracht voor deze terugbetaling.

Als u heeft gevraagd dat de dienst tijdens de wachttijd moet beginnen, moet u ons een redelijk bedrag betalen dat overeenkomt met het deel van de diensten dat al is geleverd tot het moment waarop u ons op de hoogte stelt van de uitoefening van het herroepingsrecht met betrekking tot dit contract, in vergelijking met de totale reikwijdte van de diensten die in het contract worden geleverd.

 

Formulier voor het opweeenentrekken van monsters

(Als u het contract wilt opzeggen, vul dan dit formulier in en stuur het terug naar ons)

 • Een zipmend GmbH, Steintorweg 4, 20099 Hamburg, Duitsland
 • I/wij (*) trekken hierbij het door mij/ons gesloten contract voor het verlenen van de volgende dienst in
 • Besteld op
 • Naam van de consument(en) (*)
 • Adres van de consument(en) (*)
 • Handtekening van de consument(en) (*) (alleen voor communicatie op papier)
 • Datum

(*) Onjuist verwijderen

10 Adres- en afzendergegevens over zendingen

Elke zending die aan zipmend wordt overhandigd voor vervoer vereist een volledig adres en afzenderinformatie door de klant. Het adres moet zo nauwkeurig en duidelijk zijn dat de zending zonder onderzoek kan worden vervoerd en geleverd. Het mag geen additieven bevatten die tot misverstanden leiden of de verwerking van de zending moeilijk of onmogelijk maken. Het opschrift moet op het grootste gedeelte van de zending (de bladzijde) worden aangebracht en de duidelijkheid mag niet worden aangetast door informatie die niet tot het adres behoort. In het geval van gebruikte verpakkingen moeten alle misleidende informatie, bijvoorbeeld oude adresgegevens, worden verwijderd.

 

Het adres moet van boven naar beneden worden besteld

 • de naam van de ontvanger (indien van toepassing plus bedrijfsnaam);
 • leveringsgegevens (straat en huisnummer; indien beschikbaar, plus het nummer van de vloer en het appartement nummer; in het geval van bedrijven, de afdelingsnaam),
 • de bestemming met een voorloop postcode en
 • in het geval van grensoverschrijdend vervoer, het land van bestemming.

De bestemming met de voorste postcode moet duidelijk op een afstand van de leveringsinformatie in de laagste regel liggen. De bestemming wordt aangegeven zonder toevoegingen die geen deel uitmaken van de officiële plaatsaanduiding. De postcode moet altijd volledig worden gespecificeerd. De aanduiding van de afzender moet overeenkomen met het adres in zijn opstelling en in de onderdelen. De informatie van de afzender laat de duidelijkheid van het adres onverreed. Voor de veiligheid moeten ook de adres- en afzendergegevens binnen de zending worden gedeponeerd.

11 Verpakkingsvoorwaarden voor zendingen

11.1 Basisprincipes

Zendingen moeten veilig worden verpakt door de klant op basis van de inhoud, het type van de verzending en de reikwijdte, zodat schade tijdens het vervoer wordt uitgesloten en de inhoud wordt beschermd tegen verlies en schade. De verpakking omvat altijd een geschikte buitenverpakking, een geschikte binnenverpakking en een veilige sluiting.

11.2 Veilige verpakking

De buitenverpakking moet zodanig zijn dat de verpakte artikelen niet uitvallen, andere zendingen niet beschadigen en zelf niet worden beschadigd. Er moet voldoende interne verpakking worden verstrekt en aangevuld met vulstoffen. In het geval van vervoergevoelige artikelen moet de verpakking worden aangepast aan de bijzondere gevoeligheid ervan om rekening te houden met de kenmerken, de hoeveelheid en alle andere bijzondere kenmerken van de respectieve inhoud in individuele gevallen. De verpakking moet de inhoud van de zending veilig beschermen tegen spanningen waaraan deze gewoonlijk tijdens de verzending wordt blootgesteld (bijvoorbeeld druk-, schok-, val-, trillings- of temperatuurinvloeden).

11.2.1

De buitenverpakking moet voldoende stevig en drukvast zijn. Het moet ook groot genoeg zijn om de gehele inhoud en de nodige binnenverpakkingsonderdelen te kunnen opvangen.

11.2.2

De binnenverpakking moet de inhoud bevestigen en alle zijden aan de buitenverpakking en aan elkaar op de verpakking van verschillende delen van de inhoud voeren. Verkoop- en opslagverpakkingen zijn vaak alleen ontworpen voor gepalletiseerde verzending. Aanvullende verpakkingsmaatregelen (bijvoorbeeld gegoten schuim) als transportverpakking zijn verplicht voor individuele verzending.

11.2.3

Resistente materialen (bijvoorbeeld scheurbestendige, zelfklevende plastic verpakkingsbanden of met vezels versterkte natte plakbanden) moeten worden gebruikt om de zendingen te verzegelen, die de samenhang van de verzending garanderen. Hoe zwaarder een zending is, hoe beter de sluiting moet zijn.

11.2.4

De verpakking of sluitingen mogen geen scherpe randen, hoeken of tips hebben, zoals uitstekende nagels, beugels, houtscherven of draadeinden. De verpakking moet de goederen volledig omsluiten.

12 Slotbepalingen

12.1

Voor overeenkomsten met klanten die geen consumenten zijn in de zin van artikel 13 van het Duitse Burgerlijk Wetboek (BGB), wordt de plaats van jurisdictie in Hamburg geacht te zijn overeengekomen voor geschillen die voortvloeien uit en in verband met de overeenkomst.

12.2

Het Duitse materiële recht is van toepassing op contracten met zipmend, met uitsluiting van het VN-Verdrag inzake contracten voor de internationale verkoop van goederen (CISG).

12.3

Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden ongeldig of ongeldig wordt, nietig of nietig wordt, wordt de geldigheid van de overige bepalingen niet beïnvloed. In plaats van de ongeldige/nietige bepaling, zullen de partijen een dergelijke bepaling die het dichtst bij het doel komt dat met ongeldig/niet-objectief wordt bedoeld, voorziet.

Vanaf: 08.12.2020

cross