zipmend Express - Koeriersdienst en vrachtwagen transport
Kwaliteitsborging bij zipmend express
Ma-Vr 7-20 uur:
of
Mo-Fr 7-20 Uhr:
oder
M-Vr 7-20 uur:
of

Algemene voorwaarden

Deze Overeenkomst is beschikbaar in verschillende talen. Bij interpretatievraagstukken en inconsistenties is de Duitse variant doorslaggevend.
Algemene voorwaarden
zipmend GmbH
Große Reichenstraße 27, 20457 Hamburg, Duitsland

1 Toepassingsgebied

1.1

Deze algemene voorwaarden (hierna te noemen AV) zijn van toepassing op de contractuele rechtsverhouding tussen zipmend GmbH (hierna zipmend genoemd) en haar klanten (hierna te noemen de klant). Ze zijn van toepassing op het ophalen, vervoeren en afleveren van zendingen door middel van een cognossement / CMR / leveringsprotocol in overeenstemming met de prijscalculators onder de domeinen zipmend.com en app.zipmend.com (hierna het prijs-prestatieoverzicht genoemd).

Tegenstrijdige voorwaarden van de klant worden uitdrukkelijk tegengesproken.

1.2

Tenzij in dwingende wettelijke bepalingen, individuele individuele overeenkomsten of deze AV anders is bepaald, geldt voor overeenkomsten voor vervoersdiensten, met inbegrip van aanvullende en bijkomende diensten, in aanvulling en in deze volgorde in het geval van binnenlands vervoer, het volgende:

 • Duitsland: de meest recente versie van de Duitse Algemene Voorwaarden voor Expediteurs (ADSp). De ADSp zijn niet van toepassing op transacties met consumenten in de zin van §13 BGB.
 • Oostenrijk: de meest recente versie van de Oostenrijkse Algemene Voorwaarden voor Expediteurs (AÖSp).
 • Frankrijk: Conditions Générales de Vente (CGV), zoals gewijzigd.
 • Verenigd Koninkrijk: BIFA Standard Trading Conditions zoals gewijzigd
 • Nederland | Fenex Algemene Voorwaarden in hun laatste versie
 • België: Algemene Belgische Expeditievoorwaarden in hun laatste versie
 • Italië: Condizioni Generali di Trasporto in de nieuwste versie
 • Spanje: Condiciones Generales de Contratación del Transporte de Mercancías por Carretera, zoals gewijzigd
 • Zweden: NSAB in de nieuwste versie
 • Denemarken: Danske Speditørers in hun nieuwste versie
 • Finland: Finse Algemene Expeditievoorwaarden in hun laatste versie
 • Portugal: Condições Gerais de Transporte e Logística, zoals gewijzigd
 • Polen: OPWS (Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne), zoals gewijzigd

1.3

De bepalingen van §§ 459, 407 e.v. van het Duitse Wetboek van Koophandel (HGB) (vrachtvervoer) en, in het geval van grensoverschrijdende en nationale transporten die niet in 1.2 worden genoemd, het CMR (Verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal goederenvervoer over de weg) zijn eveneens van toepassing, tenzij anders bepaald in deze AV.

1.4

Als de klant als klant een bedrijfsnaam opgeeft, wordt aangenomen dat dit geen consument is in de zin van §13 BGB.

2 Beschrijving van de service

2.1

In samenwerking met de aangesloten systeempartners zorgt zipmend voor de ophaling, het transport en de levering van zendingen binnen de Bondsrepubliek Duitsland, de landen van de Europese Unie, Zwitserland, Liechtenstein, Monaco, Andorra, Gibraltar, het Verenigd Koninkrijk, Servië, Montenegro, Bosnië en Herzegovina, Kosovo, Albanië, Turkije, Oekraïne en Noorwegen.

2.2

Het afhalen van de zending(en) geschiedt ongeveer op een uitdrukkelijk overeengekomen tijdstip of periode op het door de klant opgegeven adres. De aanvaarding van de zendingen vindt plaats "vanaf de stoeprand", tenzij uitdrukkelijk anders bevestigd door zipmend. Er wordt slechts één ophaalpoging en één bezorgpoging gedaan. De toegestane afmetingen en gewichten zijn in detail te vinden in het prijs-prestatieoverzicht.

2.3

niet van toepassing

2.4

De levering geschiedt aan de geadresseerde die op de zending is vermeld door deze te overhandigen tegen de handtekening van de ontvanger. De verzendende klant stemt ermee in dat de levering ook kan plaatsvinden aan een andere persoon van wie kan worden aangenomen dat hij onder de gegeven omstandigheden gerechtigd is de zending in ontvangst te nemen (vervangende levering).

Andere personen in de zin van lid 1 zijn met name leden en werknemers van het huishouden van de ontvanger die aanwezig zijn in de gebouwen van de geadresseerde (ontvanger), derden die gerechtigd zijn om het ontvangstbewijs te ontvangen met schriftelijke toestemming van de geadresseerde, alsmede directe buren van de geadresseerde. Als er een buurtafgifte wordt uitgevoerd, ontvangt de klant een e-mail met een gekwalificeerde indicatie van het tijdstip en de plaats van de overdracht.

2.5

Als de zending wordt overhandigd op laadhulpmiddelen (pallet, roosterbox, enz.), is deze niet verplicht om deze bij de ontvanger om te ruilen voor lege pallets, roosterboxen, enz. Er is geen sprake van een repatriëringsverplichting in hoofde van zipmend, tenzij een dergelijke verplichting afzonderlijk is overeengekomen en een afzonderlijke vergoeding is overeengekomen voor zowel het dragen van het wisselkoersrisico als het retourvervoer. § 812 BGB is in dit opzicht niet van toepassing.

2.6

Als de zending niet op de beschreven manier kan worden opgehaald of afgeleverd, wordt de zending als onbestelbaar beschouwd (bv. een zending met een gewicht van meer dan 31 kg, geen hefplatformvoertuig geboekt en geen laad- of loshulp beschikbaar). De klant wordt hiervan telefonisch of in sms-vorm op de hoogte gebracht. De klant kan ook verdere afhaal- of bezorgpogingen bestellen, waarvan de kosten gebaseerd zijn op het prijs/prestatieoverzicht. In afwijking van artikel 11.2 ADSp 2017 is de contractueel verschuldigde wachttijd voor laden en lossen of om andere redenen beperkt tot een totaal van 60 minuten (120 minuten voor vrachtwagentransporten). Elk extra uur of deel daarvan wordt aan de klant in rekening gebracht tegen het overeenkomstige tarief uit de bevestigingsmail van het transport.

2.7

Zendingen met een onjuiste adressering, voor zover het juiste adres niet met een redelijke inspanning door zipmend kan worden vastgesteld, en zendingen waarvan de acceptatie wordt geweigerd, evenals zendingen die niet op verzoek door de ontvanger binnen de daarin vermelde termijn bij een filiaal van een systeempartner worden opgehaald, worden als onbestelbaar beschouwd.

2.8

Onbestelbare zendingen worden per zipmend aan de klant geretourneerd. Als de klant weigert het terug te nemen, heeft zipmend het recht om de zending op kosten van de klant naar eigen goeddunken te verwijderen, inclusief om deze te verkopen of te vernietigen in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. Als de klant niet kan worden geïdentificeerd, heeft zipmend het recht om de zending te openen om de identiteit van een klant vast te stellen. Als de identiteit van een klant of afzender wordt vastgesteld als gevolg van de opening, krijgt zipmend ofwel de instructie van de klant of, tenzij het een zending met gevaarlijke inhoud betreft, vervoert het deze op kosten van de klant. In het geval van zendingen met gevaarlijke inhoud heeft zipmend het recht om de zending op kosten van de klant te vernietigen of te verkopen. Als er geen klant of afzender kan worden geïdentificeerd, kan zipmend de inhoud ook vernietigen of verkopen in overeenstemming met § 419 lid 3 van het Duitse Wetboek van Koophandel (HGB). Eventuele aanspraken op schadevergoeding door de klant blijven onaangetast.

2.9

Als de klant het vrachtcontract annuleert, kan hij dit gratis doen tot 24 uur (zaterdag en zondag worden niet in aanmerking genomen) voor de eerste ophaaltijd. Bij annulering minder dan 24 uur (zaterdag en zondag worden niet in aanmerking genomen) voor de eerste ophaaltijd, wordt een derde van de overeengekomen vracht voor exprestransporten en 80% van de overeengekomen vracht voor vrachtwagentransporten in rekening gebracht, afwijkend van § 415 HGB. Bovendien is zipmend gerechtigd om de wachttijd extra in rekening te brengen volgens 2.6.

3 Contractuele relatie

3.1

Een vervoersopdracht (de aanvraag van de klant voor het sluiten van een transportovereenkomst) wordt gedaan door online te boeken op zipmend.com of app.zipmend.com, een bestelling te plaatsen per e-mail met bijbehorende bevestiging door zipmend (e-mail transportbevestiging) of een zending te overhandigen in overeenstemming met de voorwaarden.

3.2

Zipmend hoeft de instructies van de klant na het overhandigen van een zending niet op te volgen. Voor zover zipmend de ontvanger in het kader van zijn eigen diensten de mogelijkheid biedt om de plaats en het tijdstip van levering te bepalen, gaat het betreffende recht om instructies te geven en de zending te verwijderen in afwijking van § 418 lid 2 van het Duitse Wetboek van Koophandel (HGB) vóór de eerste afleverpoging over op de ontvanger. Voor het overige zijn §§ 418, leden 1 tot en met 5, en 419 van het Duitse Wetboek van Koophandel (HGB) niet van toepassing.

3.3

Als zendingen niet voldoen aan de voorwaarden van nr. 4. van deze AV of de toegestane afmetingen en gewichten vermeld in het prijs-prestatieoverzicht of de geldende voorschriften inzake verpakking (artikel 7c) en etikettering (artikel 7b), Zipmend weigert vervoer.

Indien een dergelijke zending toch in het zipmend systeem terechtkomt, heeft zipmend het recht om het verdere transport te allen tijde te staken of de klant een latere redelijke extra vergoeding in rekening te brengen. Indien de klant weigert een dergelijke extra vergoeding te betalen of indien er redelijke gronden zijn om te vermoeden dat de overgenomen zending een zending is die niet voldoet aan de voorwaarden in overeenstemming met nr. 4. van deze AV heeft zipmend het recht om de zending te retourneren of klaar te houden voor afhaling door de klant. In geval van een dergelijke teruggave is zipmend gerechtigd een passende vergoeding in rekening te brengen ten bedrage van ten minste een derde van de overeengekomen vergoeding als onkostenvergoeding. De klant heeft het recht om een aanzienlijk lagere inspanning van zipmend te bewijzen.

3.4

Zipmend is gerechtigd om ook na acceptatie van de zending(en) informatie over de inhoud van de zending(en) van de klant te verlangen om te bepalen of de zendingen voldoen aan de algemene voorwaarden. Als de klant weigert de informatie te verstrekken of als de informatie niet tijdig kan worden verkregen, als er een gegronde reden is om te vermoeden dat de zending niet in overeenstemming is met de algemene voorwaarden, in het bijzonder een zending die in strijd is met nr. 4.2.1 tot en met 4.2.11 van deze AV, geeft de houder het recht om deze zending te onderzoeken op zijn inhoud.

3.5

Een beëindiging van de contractuele relatie door de klant na overhandiging van de zending(en) aan zipmend is uitgesloten.

3.6

De leveringsbon is geldig bij overhandiging aan de ontvanger in overeenstemming met nr. 2.4 of artikel 2.5 van deze AV worden geacht te zijn uitgevoerd.

3.7

De aanbiedingen van Zipmend zijn uitsluitend gericht op natuurlijke personen met onbeperkte rechtsbevoegdheid en op rechtspersonen.

3.8

Het adverteren van producten en diensten via de zipmend-website vormt slechts een uitnodiging van de klant om een aanbod te doen (invitatio ad offerendum). Een wederzijds contract komt alleen tot stand door het verzenden van een afzonderlijke bevestiging van aanvaarding per e-mail door zipmend. Zipmend behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen het sluiten van een overeenkomst via de Zipmend Website te weigeren. Als er niet voldoende kredietwaardigheid is (beter of gelijk aan "3.2" voor Creditsafe of beter of gelijk aan "Medium High Risk" voor Coface) voor betaling op rekening, heeft zipmend het recht om het transport uit te stellen totdat de volledige betaling is gedaan, ondanks de bevestiging van acceptatie. Zipmend zal de klant binnen 2 uur tijdens kantooruren telefonisch of per sms op de hoogte stellen (ma-vr van 7 tot 20 uur, behalve op feestdagen).

3.9

Door het indienen van zijn offerte verklaart de klant kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en, indien van toepassing, van eventuele verdere productspecifieke of servicespecifieke vereisten die op de zipmend-website worden vermeld.

4 Voorwaardelijke zendingen

4.1

Zipmend vervoert zendingen die voldoen aan het geldende prijs-prestatieoverzicht en de geldende voorschriften inzake verpakking (artikel 11) en etikettering (artikel 10) en die de volgende waarden niet overschrijden:

 • EUR 5.000,00 per zending voor consumenten in de zin van §13 BGB
 • EUR 50.000,00 per zending voor alle andere klanten

4.2

Het volgende wordt niet geaccepteerd:

4.2.1

Zendingen waarvan het vervoer in strijd is met wettelijke of officiële verbodsbepalingen, waarvan het vervoer of de opslag onderworpen is aan nationale of internationale voorschriften voor gevaarlijke goederen (tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, bijvoorbeeld door het vervoer van gevaarlijke goederen),

4.2.2

Zendingen waarvan het vervoer onderworpen is aan bijzondere voorwaarden, in het bijzonder bijzondere uitvoer-, invoer- of douanevoorschriften van een land van doorvoer of bestemming (tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, bijvoorbeeld met voorschriften inzake douane-inklaring),

4.2.3

zendingen met een ontoereikende verpakking, die met name niet voldoen aan de voorschriften inzake verpakking (nr. 11) en etikettering (nr. 10), alsmede zendingen met vloeibare inhoud, voor zover zij niet onbreekbaar zijn verpakt en tegen lekkage zijn beschermd;

4.2.4

zendingen met een uitzonderlijke of moeilijk te schatten waarde, zoals kunstwerken, unieke voorwerpen, postzegels, verhandelbare verhandelbare papieren, waardepapieren, edele metalen, edelstenen, industriële diamanten, horloges, geld, krediet- en debetkaarten (bijv. telefoonkaarten) en andere geldige betaalmiddelen;

4.2.5

Zendingen die tijdens het transport een speciale behandeling vereisen (bijv. bederfelijke of beschadigde goederen die speciale bescherming vereisen tegen de effecten van hitte of kou; montage van de aanhangwagen) (tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, bijv. voor geconditioneerde transporten),

4.2.6

zendingen die levende dieren en delen of overblijfselen van dieren of mensen bevatten;

4.2.7

zendingen die vanwege hun uitwendige aard of inhoud personen in gevaar kunnen brengen of schade kunnen toebrengen aan materiële goederen en andere zendingen;

4.2.8

Zendingen waarvoor het door de klant opgegeven ophaaladres of afleveradres ongeschikt of slechts onevenredig moeilijk bereikbaar is, of voor de levering of levering waarvoor speciale kosten of veiligheidsmaatregelen vereist zijn, bovendien worden er geen ophalingen/leveringen op eilanden of in de bergen gedaan,

4.2.9

Zendingen die zijn geadresseerd aan een postbusadres, een Packstation of een postcode van een grote klant. Informatie over het ontwerp van het adres is te vinden in de toepasselijke voorschriften voor verpakking (punt 11) en etikettering (punt 10) van zendingen.

4.2.10

Elk type zending dat olie, benzine of smeermiddelen bevat en niet goed wordt afgetapt, zonder dat er resthoeveelheden uit de buitenverpakking kunnen lekken.

4.2.11

Zendingen die verhuisgoederen/persoonlijke bezittingen bevatten in de zin van § 451 HGB.

4.2.12

Briefpost in de zin van de Postwet (maar geen koerierspost - > Toegang tot het individuele poststuk is op elk moment mogelijk).

5 Prijzen

5.1

De te betalen vergoeding is gebaseerd op het geldende prijs-prestatieoverzicht.

5.2

De te betalen vergoeding, inclusief eventuele toeslagen, dient binnen 14 dagen te worden voldaan indien de kredietwaardigheid passend is. Bij betaling via de partner PayPal/Mollie wordt de verzending vooraf betaald. Afwijkingen hiervan dienen uitdrukkelijk te worden bevestigd door middel van zippen in tekstvorm voordat het transport wordt uitgevoerd.

5.3

Eventuele douanerechten, invoer- en uitvoerrechten die hieruit kunnen voortvloeien, worden geïnd bij de klant. Als de ontvanger dit niet betaalt, wordt dit beschouwd als een weigering om de zending in ontvangst te nemen.

5.4

niet van toepassing

5.5

In geval van onvolledige betaling door de klant behoudt zipmend zich het recht voor om de dienst die aan de dienst of het product is gekoppeld, te weigeren.

5.6

In geval van voortdurende niet-betaling van openstaande facturen, behoudt zipmend zich het recht voor om een incassodienstverlener of advocaat in te schakelen. De daaruit voortvloeiende gerechtskosten (met name gerechtskosten, kosten van de tenuitvoerleggingsinstanties, onderzoekskosten, enz.) moeten door de klant worden vergoed indien deze worden gevorderd.

6. Aufrechnung, Zurückbehaltung

Met betrekking tot vorderingen die voortvloeien uit de vervoersovereenkomst en daarmee verband houdende niet-contractuele vorderingen, is een verrekening of inhouding alleen toegestaan in het geval van onbetwiste, naar behoren verschuldigde tegenvorderingen die wettelijk zijn vastgesteld of ter beslissing klaar zijn. De exceptie van niet-uitvoering van de overeenkomst blijft onaangetast.

7 Aansprakelijkheid

Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in deze AV of tussen zipmend en de klant, is zipmend als volgt aansprakelijk voor nationaal vervoer voor de volgende landen:

 • voor Duitsland: alleen in overeenstemming met de laatste versie van het ADSp of §§ 407 e.v. HGB., in het bijzonder §§ 425 e.v. HGB.
 • voor Oostenrijk alleen in overeenstemming met de algemene voorwaarden van de Oostenrijkse expediteur (AÖSp) in hun laatste versie.
 • voor Frankrijk, alleen in overeenstemming met de laatste versie van de Algemene Voorwaarden voor Vente (CGV).
 • voor het Verenigd Koninkrijk alleen in overeenstemming met de BIFA Standard Trading Conditions, zoals van tijd tot tijd gewijzigd
 • voor Nederland alleen in overeenstemming met de Fenex Algemene Voorwaarden in de laatste versie
 • voor België enkel in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Belgische Expeditievoorwaarden, zoals van tijd tot tijd gewijzigd
 • voor Italië alleen in overeenstemming met de Condizioni Generali di Trasporto in de laatste versie
 • voor Spanje alleen in overeenstemming met de Condiciones Generales de Contratación del Transporte de Mercancías por Carretera, zoals van tijd tot tijd gewijzigd
 • voor Zweden alleen in overeenstemming met de NSAB in de meest recente versie
 • voor Denemarken alleen in overeenstemming met de Danske Speditørers in de laatste versie
 • voor Finland alleen in overeenstemming met de Finse algemene voorwaarden voor doorgifte in hun laatste versie
 • voor Portugal alleen in overeenstemming met de Condições Gerais de Transporte e Logística, zoals van tijd tot tijd gewijzigd
 • voor Polen alleen in overeenstemming met OPWS (Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne), zoals van tijd tot tijd gewijzigd

In het geval van internationaal transport of nationaal transport dat hierboven niet is vermeld, is Zipmend aansprakelijk in overeenstemming met art. 17 e.v. CMR.

7.2

In geval van verlies of beschadiging van een zending is zipmend alleen aansprakelijk jegens de klant voor zover de directe schade die kenmerkend is voor het contract tot aan de wettelijke aansprakelijkheidslimieten.

7.3

Indien de klant een zending voor vervoer heeft afgegeven die niet aan de voorwaarden voldoet (zie punt 4) zonder dit uitdrukkelijk schriftelijk te vermelden, en indien aan de zending schade wordt toegebracht die, afhankelijk van de omstandigheden van het geval, zou kunnen voortvloeien uit de ongeschiktheid van de zending, wordt in het voordeel van de vervoerder vermoed dat de schade uit dit risico is voortgekomen. Dit heeft geen invloed op de bijzondere gronden voor beperking van aansprakelijkheid of uitsluiting van aansprakelijkheid op grond van §§ 425, lid 2, 426 en 427 van het Duitse Wetboek van Koophandel (HGB) of, in het geval van grensoverschrijdend vervoer, op grond van artikel 17 CMR.

7.4

De klant of ontvanger dient elke uiterlijk bij aflevering van de zending herkenbare schade en elke schade die niet uiterlijk niet herkenbaar is binnen 7 dagen na aflevering te melden, waarbij de schade telkens duidelijk wordt aangegeven. Anders wordt aangenomen dat de zending compleet en onbeschadigd is afgeleverd.

7.5

Er is sprake van total loss als een zending niet is afgeleverd binnen 20 dagen nadat deze is overgenomen voor levering in het geval van binnenlandse levering, en niet binnen 30 dagen internationaal. Een schriftelijk bewijs van levering met de handtekening van de ontvanger ontslaat u van aansprakelijkheid voor totale schade. De handtekening van een ontvanger in digitale vorm en de reproductie ervan wordt ook geaccepteerd als bewijs van levering.

7.6

Aanspraken die voortvloeien uit het contract kunnen door de klant als contractpartner van zipmend alleen worden ingediend op vertoon van het ontvangstbewijs. In dit verband wordt afgezien van § 421 lid 1 zin 2 van het Duitse Wetboek van Koophandel (HGB).

7.7

Alle aanspraken van de klant zijn verjaard in overeenstemming met § 439 van het Duitse Wetboek van Koophandel (HGB) of, in het geval van grensoverschrijdend transport, in overeenstemming met art. 32 CMR. Voor zover het gaat om vorderingen die niet onderworpen zijn aan de bepalingen van de vrachtovereenkomst volgens het Duitse Wetboek van Koophandel (HGB) of, in het geval van grensoverschrijdend vervoer, de CMR, zijn de wettelijke verjaringstermijnen van toepassing. De verjaringstermijnen van § 439 HGB en art. 32 CMR zijn echter van overeenkomstige toepassing op vorderingen die voortvloeien uit aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad.

7.8

De klant is, hetzij rechtstreeks, hetzij als gevolg van aanspraken van derden, aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zendingen die niet aan de voorwaarden voldoen. In het geval van een bestelling van een consument geldt dit alleen als de klant in gebreke is gebleven.

7.9

Indien de geadresseerde de extra kosten die tijdens een levering zijn gemaakt (douanerechten, invoer- en uitvoerrechten) niet betaalt, moet de klant de kosten voor het terugzenden van de geweigerde zending plus de eventueel gemaakte extra kosten vergoeden.

7.10

De klant is aansprakelijk voor alle gevolgen die voortvloeien uit ontoelaatbaar grensoverschrijdend transport en overtredingen van export-, import- of douanevoorschriften.

7.11

Zipmend is vrijgesteld van aansprakelijkheid voor zover het verlies, de beschadiging of de overschrijding van de leveringstermijn te wijten is aan een ontoereikende verpakking (artikel 11) of etikettering (artikel 10) door de afzender of de klant. De wettelijke uitsluitingen van aansprakelijkheid zijn van toepassing (in het bijzonder §§ 426 e.v. HGB, art. 17 CMR).

7.12

Zipmend is aansprakelijk voor schade aan goederen die voortvloeit uit vervoersovereenkomsten van ophalen tot afleveren van de zendingen met 8,33 SDR's voor elke kilogram van het brutogewicht van de zending (§ 431 HGB, art. 23 CMR). Op verzoek van de klant en op verzoek in tekstvorm kan de aansprakelijkheid voor binnenlandse Duitse transporten worden verhoogd tot maximaal 40 SDR/kg (aansprakelijkheidscorridor volgens HGB).

7.13

De aansprakelijkheid voor overschrijding van de leveringstermijnen is beperkt tot driemaal in het geval van binnenlands (binnen Duitsland) vervoer van goederen (§ 431 lid 3 HGB) en tot de enkele hoeveelheid vracht (art. 23 lid 5 CMR) in het geval van grensoverschrijdend vervoer van goederen.

7.14

Als alleen afzonderlijke pakketten of delen van de zending verloren of beschadigd zijn, wordt het maximale aansprakelijkheidsbedrag berekend op basis van het brutogewicht van de gehele zending als de gehele zending wordt geannuleerd, of op basis van het geannuleerde deel van de zending als slechts een deel van de zending wordt geannuleerd.

7.15

Aansprakelijkheid voor schade aan verpakkings- of laadapparatuur is over het algemeen uitgesloten. Dit geldt ook voor dozen en dergelijke, als deze niet extra volledig waren verpakt.

7.16

Voor zover wettelijk toegestaan, is zipmend niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van zendingen of voor leveringstermijnen die zijn gebaseerd op omstandigheden die zipmend ondanks de grootste zorg van een voorzichtige zakenman niet kon vermijden en waarvan het de gevolgen niet kon afwenden.

8 Gegevensopslag

8.1

Alle persoonsgegevens worden door zipmend verwerkt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen, in het bijzonder de AVG en de federale wet op de gegevensbescherming.

8.2

Zipmend wijst erop dat Zipmend voor de uitvoering van haar verplichte diensten gebruik maakt van derden (onderaannemers). Voor de uitvoering van de met de klant gesloten overeenkomsten heeft zipmend het recht om persoonsgegevens aan deze derden door te geven voor zover nodig.

8.3

Zipmend of haar onderaannemers gebruiken elektronische middelen om de juiste service aan te tonen en slaan daarom de gegevens met betrekking tot de service, bijvoorbeeld de gedigitaliseerde vorm van de handtekening van de ontvanger, datum en tijd van de service, op voor verificatiedoeleinden.

9 Annuleringsvoorwaarden voor consumenten in de zin van § 13 BGB

U heeft het recht om deze overeenkomst binnen 14 dagen zonder opgave van redenen te herroepen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons door middel van een duidelijke verklaring (bijv. per brief, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen. U kunt het bijgevoegde voorbeeldformulier gebruiken, maar dit is niet verplicht.

Om de herroepingstermijn in acht te nemen, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht vóór het verstrijken van de herroepingstermijn verzendt.

Gevolgen van herroeping

Als u deze overeenkomst herroept, zullen wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een andere leveringswijze hebt gekozen dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij de kennisgeving van herroeping van deze overeenkomst hebben ontvangen, terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; In geen geval worden er kosten in rekening gebracht als gevolg van deze terugbetaling.

Als u hebt verzocht om de dienst te laten ingaan tijdens de herroepingstermijn, moet u ons een redelijk bedrag betalen dat gelijk is aan het aandeel van de diensten dat al is geleverd tot het moment dat u ons op de hoogte stelt van de uitoefening van het herroepingsrecht met betrekking tot deze overeenkomst in vergelijking met de totale omvang van de diensten die in het contract zijn voorzien.

 

Voorbeeld herroepingsformulier

(Als u het contract wilt herroepen, vul dan dit formulier in en stuur het naar ons terug)

 • An zipmend GmbH, Große Reichenstraße 27, 20457 Hamburg, Duitsland
 • Ik/wij (*) herroep/herroep/herroepen hierbij de overeenkomst die door mij/ons (*) is gesloten voor de levering van de volgende dienst
 • Besteld op
 • Naam van de consument(en) (*)
 • Adres van de consument(en) (*)
 • Handtekening van de consument(en) (*) (alleen indien op papier gemeld)
 • Datum


(*) Doorhalen wat niet van toepassing is

10 Adres- en afzendergegevens

10.1

Elke zending die voor transport aan zipmend wordt overhandigd, vereist een volledig adres en afzendergegevens die online of in tekstvorm door de klant worden verzonden. Het adres moet nauwkeurig en duidelijk genoeg zijn om de zending zonder navraag te kunnen vervoeren en afleveren. Het mag geen toevoegingen bevatten die tot misverstanden leiden of de verwerking van de zending bemoeilijkt of onmogelijk maken.

 

Het adres moet van boven naar beneden worden gerangschikt.

 • de naam van de ontvanger (plus de naam van de onderneming, indien van toepassing);
 • de leveringsgegevens (straat en huisnummer; indien beschikbaar, plus het nummer van de verdieping en het nummer van het appartement; in het geval van bedrijven, de naam van de afdeling);
 • de plaats van bestemming, voorafgegaan door de postcode, en
 • in het geval van internationaal vervoer, het land van bestemming.


De plaats van bestemming, voorafgegaan door de postcode, moet op een duidelijke afstand van de leveringsinformatie in de onderste regel worden geplaatst. De plaats van bestemming moet worden aangegeven zonder toevoegingen die niet tot de officiële naam van de plaats behoren. De postcode moet altijd volledig worden ingevuld. De naam van de afzender moet overeenkomen met het adres in de rangschikking en in de componenten. De naam van de afzender mag geen afbreuk doen aan de duidelijkheid van het adres.

10.2

Indien een van de afhaal- of leveringsadressen minder dan 24 uur voor de eerste ophaaltijd wijzigt (zaterdag, zondag en feestdagen worden niet in aanmerking genomen), wordt het verschil (positief of negatief) in de afstand voor vrachtwagentransporten aan de klant aangerekend aan 2 EUR/km.

11 Verpakkingsvoorwaarden voor zendingen

11.1

Zendingen dienen door de klant veilig verpakt te worden qua inhoud, soort zending en volume om schade tijdens het transport te voorkomen en de inhoud te beschermen tegen verlies en beschadiging. Verpakking omvat altijd een geschikte buitenverpakking, een geschikte binnenverpakking en een veilige afdichting.

11.2

De buitenverpakking moet zo zijn ontworpen dat de verpakte artikelen er niet uitvallen, geen schade toebrengen aan andere zendingen en zelf niet beschadigd raken. Er moet een adequate binnenverpakking worden voorzien en deze moet worden aangevuld met vulstoffen. In het geval van transportgevoelige artikelen moet de verpakking worden afgestemd op hun bijzondere gevoeligheid om in elk afzonderlijk geval rekening te houden met de specifieke aard, hoeveelheid en alle andere bijzondere kenmerken van de respectieve inhoud. De verpakking moet de inhoud van de zending op betrouwbare wijze beschermen tegen de belastingen waaraan deze normaal gesproken tijdens de verzending wordt blootgesteld (bv. druk, schokken, vallen, trillingen of temperatuur).

11.2.1

De buitenverpakking moet voldoende sterk en drukbestendig zijn. Het moet ook groot genoeg zijn om alle inhoud en de benodigde binnenverpakkingsonderdelen te herbergen.

11.2.2

De binnenverpakking moet de inhoud op zijn plaats houden en aan alle kanten dempen in de richting van de buitenverpakking en, in het geval van meerdere componenten, onder elkaar. Verkoop- en opslagverpakkingen zijn vaak alleen ontworpen voor verzending op pallets. Voor individuele zendingen zijn extra verpakkingsmaatregelen (bijv. vormschuim) als transportverpakking verplicht.

11.2.3

Voor de verzegeling van de zendingen moeten resistente materialen worden gebruikt (bv. scheurvaste, zelfklevende plastic verpakkingstapes of vezelversterkte gegomde tapes), die de samenhang van de zending garanderen. Hoe zwaarder een zending is, hoe resistenter de sluiting moet zijn.

11.2.4

Verpakkingen of sluitingen mogen geen scherpe randen, hoeken of punten hebben, zoals uitstekende spijkers, nietjes, houtsplinters of draaduiteinden. De verpakking moet de goederen die worden vervoerd volledig omsluiten.

12 Slotbepalingen

12.1

Voor overeenkomsten met klanten die geen consument zijn in de zin van § 13 BGB, wordt de bevoegde rechtbank Hamburg geacht te zijn overeengekomen voor geschillen die voortvloeien uit en verband houden met de overeenkomst.

12.2

Het Duitse materiële recht is van toepassing op overeenkomsten met zipmend, met uitsluiting van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG).

12.3

Indien een bepaling van deze AV ongeldig, nietig of nietig is of wordt, wordt de geldigheid van de overige bepalingen niet aangetast. In plaats van de ongeldige/vernietigde bepaling zullen de partijen die bepaling treffen die het beoogde doel van de ongeldige/nietige bepaling het dichtst benadert.

Laatste update: 13.11.2023

cross